fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Próbakő Kommunikációs és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ („Tájékoztató”)

 

A Tájékoztató célja és hatálya

Fogalommeghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek az alábbi 9.2 pontban foglalt természetes és jogi személyek.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Szerződő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Szerződő: az a természetes személy, aki a Társaság által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, abban részt vesz, és ennek keretében megadja az alábbi 7. pontban felsorolt adatát. A jelen Tájékoztató céljából, kiskorú Szerződő esetén, Szerződőnek minősül mind a Társaság által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő kiskorú, mind annak törvényes képviselői.

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, így különösen gazdálkodás nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő informatikai szolgáltatás ellátása.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett probako.hu internetes oldal.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a Szolgáltatások biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Az Adatkezelő

A jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő az alábbi:

társaság neve:                         Próbakő Kommunikációs és Kiadói Kft.

székhelye:                                1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lph. 2. em. 16.

cégjegyzékszáma:                   01-09-715316

adószáma:                               13029492-2-42

telefonszáma:                         (+36) 555 0643

e-mail cím:                               info@probako.hu

honlap:                                     https://probako.hu/

kapcsolattartó:                        Fülöp Edit

 

Az adatkezelés célja

A Társaság Személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Társaság törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja PR és kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Szerződők részére. Így különösen: a Szerződőkkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információ kérése, a Szerződő azonosítása, a Szerződő által igénybe vett szolgáltatások kezelése és nyomon követése; egyedi megkeresések kezelése és intézése, a Szerződők jogainak védelme, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés módja

5.1      A Szerződő adatait az Adatkezelő a saját szerverein, az Adatkezelő számítógépein, vagy papír alapú nyilvántartásában tárolja. Az érintettek Személyes adatainak kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek van lehetősége.

Az adatkezelés jogalapja

6.1      Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy a Társaság által nyújtott PR és kommunikációs szolgáltatás igénybevétele önkéntes és a Szerződők Személyes adataik megadásával teszik lehetővé a Társaságnak adott megbízásuk teljesítését és a PR és kommunikációs szolgáltatás nyújtását. A Szerződők a Társaság megbízása körében hozzájárulnak az önkéntesen megadott Személyes adataik Társaság általi kezeléséhez.

6.2      Az adatkezelés jogalapja továbbá az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Szerződő az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Szerződő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre

7.1      Ha a Szerződő (újságíró, blogger) a Társaság HR és kommunikációs szolgáltatásának igénybe vételére vonatkozó szándékát az Adatkezelő tudomására hozza, úgy az Adatkezelő a Szerződővel való kapcsolatfelvétel és -tartás, potenciális későbbi együttműködés céljából rögzíti a Szerződő alábbi személyes adatait: név, telefonszám, e-mail cím, szakterület, médium, beosztás és rovat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adat forrása a Szerződő, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság ügyvezetője. Az adattárolás elektronikusan, a Mailchimp rendszerben történik. Adatkezelő az adatokat az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tárolja, a törlési kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli.

7.2      Ha a Szerződő a Társaság direkt marketing célú adatkezeléséhez erre vonatkozó kifejezett hozzájárulását adta, úgy az Adatkezelő az aktuális hírlevelei, ajánlatai és egyéb direkt marketing anyagai megküldése céljából – a hozzájárulás megadásakor – rögzíti a Szerződő alábbi személyes adatát: e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Az adatkezelés jogalapja a Szerződő hozzájárulása. Az adat forrása a Szerződő, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság digitális menedzsere. Az adattárolás elektronikus formában történik. Az üzenetek kiküldése a Mailchimp levelezőrendszer alkalmazásával történik. Adatkezelő az adatot a Szerződőnek az adatkezelésre adott hozzájárulása visszavonását követően haladéktalanul törli.

7.3      A Társaság az állásra jelentkezés során – egy meghatározott pozícióra a megfelelő jelölt kiválasztása céljából – rögzíti az állásra jelentkezők alábbi személyes adatait: érintett neve, születési helye és ideje, végzettségre vonatkozó adatok, munkahelyi tapasztalatra vonatkozó adatok, e-mail címe, telefonszáma, és minden olyan adat vagy információ, amelyet az érintett az Adatkezelővel a kiválasztási eljárás során a jelentkezési anyagban (önéletrajz, motivációs levél stb.) és az interjúhoz kapcsolódóan általa rendelkezésre bocsátott dokumentumokban megoszt.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adat forrása az állásra jelentkező, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság HR vezetője. Az adattárolás papír alapon és elektronikusan (e-mailben) történik. Adatkezelő az adatokat a Társaságnak az adott állást betöltő személyről történő döntéséig tárolja, ezt követően haladéktalanul törli.

7.4      A Társaság – a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése céljából – rögzíti a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkaviszony létesítése és fennállása során keletkezett alábbi személyes adatait: érintett neve, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, adóazonosító jel, lakcím, végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok, munkakör megnevezése, jogviszony kezdetének ideje, munkaidő mértéke, esetleges tartós távollétének oka és tartama, állampolgárság, bankszámla száma, telefonszám, e-mail cím, idegennyelv-ismeret, FEOR-száma, a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, szabadság, kiadott szabadság, a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, teljesítményértékelés, fejlesztési tervek, értékelések.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása a munkavállaló és a munkáltató, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság ügyvezetője. Az adattárolás papír alapon és elektronikusan történik. Adatkezelő az adatokat a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok elvégzése céljából a Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint tárolja.

7.5      A Társaság – a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése céljából – tárolja a volt munkavállalók alábbi, munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkaviszony létesítése és fennállása során keletkezett személyes adatait: munkavállaló neve, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, adóazonosító jel, lakcím, munkakör megnevezése, jogviszony kezdetének ideje, munkaidő mértéke, esetleges tartós távollétének oka és tartama, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása a munkavállaló és a munkáltató, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság ügyvezetője. Az adattárolás papír alapon történik. Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint tárolja.

7.6      Ha a Szerződő a Társaság megbízójának (például: Panasonic, Rockwell) újságírói study-tour programjában részt vesz, úgy az Adatkezelő a közötte és a megbízója között létrejött szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése (újságírói study-tour szervezése) céljából – adatfeldolgozóként – tárolja a Szerződő alábbi személyes adatait: név, lakcím, születési hely és idő, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), személyi igazolvány szám, útlevélszám.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása az Adatkezelő megbízója, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság Study-tour projektvezetője. Az adattárolás elektronikusan történik. Adatkezelő az adatokat a csomagok kézbesítésével kapcsolatos feladatok (futárszolgálat) elvégzése céljából a futárcégek részére továbbítja. Adatkezelő az adatokat a megbízóval kötött szerződésből fakadó kötelezettségének (eseti feladat) teljesítését követően haladéktalanul törli.

7.7      Ha a Szerződő a Társaság megbízójának (például a Panasonic) újságírói terméktesztelés programjában részt vesz, úgy az Adatkezelő a közötte és a megbízója között létrejött szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése (újságírói terméktesztelés szervezése) céljából – adatfeldolgozóként – tárolja a Szerződő alábbi személyes adatait: név, lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása az Adatkezelő megbízója, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság terméktesztekért felelős projektvezetője. Az adattárolás elektronikusan történik. Adatkezelő az adatokat a csomagok kézbesítésével kapcsolatos feladatok (futárszolgálat) elvégzése céljából tárolja. Az adatkezelő az adatokat a megbízóval kötött szerződésből fakadó kötelezettségének (eseti feladat) teljesítését követően haladéktalanul törli.

7.8      Ha a Szerződő a Társaság megbízójának közösségi média felületen (Facebook) meghirdetett nyereményjátékában nyer, úgy az Adatkezelő a közötte és a megbízója között létrejött szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése (nyeremény kézbesítése) céljából – adatfeldolgozóként – tárolja a Szerződő alábbi személyes adatait: név, email, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása az Adatkezelő megbízója, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság Projektmenedzsere. Az adattárolás elektronikusan történik. Adatkezelő az adatokat a csomagok kézbesítésével kapcsolatos feladatok (futárszolgálat) elvégzése céljából a futárcégek részére továbbítja. Adatkezelő az adatokat a megbízóval kötött szerződésből fakadó kötelezettségének (eseti feladat) teljesítését követően haladéktalanul törli.

7.9      Ha a Szerződő a Társaság megbízójának (például az ASTRA) viszonteladói programjában részt vesz, úgy az Adatkezelő a közötte és a megbízója között létrejött szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése (marketing-, tájékoztató és oktatási anyagok postai és online kézbesítése) céljából – adatfeldolgozóként – tárolja a Szerződő alábbi személyes adatait: ügyfél kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségének teljesítése. Az adat forrása az Adatkezelő megbízója, az adatkezelés helye: Budapest, az adatkezelésért felel a Társaság Projektmenedzsere. Az adattárolás elektronikusan történik. Adatkezelő az adatokat a csomagok kézbesítésével kapcsolatos feladatok (futárszolgálat) elvégzése céljából tárolja. Adatkezelő az adatokat a megbízóval kötött szerződés megszűnését követően haladéktalanul törli.

7.10    Ha az érintett a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere – a webhely megfelelő működtetése és a visszatérő látogatók azonosítása érdekében – automatikusan rögzíti a látogató alábbi személyes adatát: IP cím.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

  1. kezelése jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
  2. az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli.
  3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő az érintett számára Szolgáltatást nyújt. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte: Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

9.1      A Társaság a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társaság ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak.

9.2      A Társaság által igénybe vett Adatfeldolgozók:

Újságírói adatbázissal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp
Az adatfeldolgozó székhelye: 512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@mailchimp.com
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 678 999 0141
Az Adatfeldolgozó üzemelteti az újságírói adatok kezelésére szolgáló Mailchimp rendszert.

Direkt marketinggel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp
Az adatfeldolgozó székhelye: 512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@mailchimp.com
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 678 999 0141
Az Adatfeldolgozó üzemelteti a direkt marketing anyagok kiküldésére szolgáló Mailchimp levelezőrendszert.

Csomagok kézbesítésével (futárszolgáltatással) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Az adatfeldolgozó  levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita
Az adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.com
Az Adatfeldolgozó végzi a futárszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Redda Motor Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Bachrathy Kornél
Az adatfeldolgozó e-mail címe: redda@redda.hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 218 08 88
Az Adatfeldolgozó végzi a futárszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket.

Az adatfeldolgozó megnevezése: TNT Express Hungary Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.;
Az adatfeldolgozó e-mail címe: evelin.torocsik@tnt.com
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 8031 3131
Az Adatfeldolgozó végzi a futárszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket.

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 767 8282

Könyvelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: LESS TAX BT.
Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest,Örs vezér tere 1
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 924 6264
Az Adatfeldolgozó végzi a könyveléssel kapcsolatos tevékenységeket.

Webtárhely szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Jumu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-555-0644
Az adatfeldolgozó e-mail címe: marosi.imre@jumu.hu
Az Adatfeldolgozó végzi a tárhelyszolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket.

Weboldalelemzési szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google Inc.
Az adatfeldolgozó székhelye: Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok,
Az Adatkezelő a Google Ads, illetve a Google Analytics szolgáltatásait használja.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Az Adatkezelő a Facebook Ads, illetve a Facebook Pixel szolgáltatásait használja.

A kezelt adatok megismerésére jogosultak. Adattovábbítás

10.1    A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés során kezelt adatokat – feladatkörükhöz kapcsolódóan – a Társaság munkavállalói ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Szerződő kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

10.2    Más személyek a Társaság által kezelt Személyes adatokat nem ismerhetik meg, ahhoz nem férhetnek hozzá. A Társaság az adatokat a 9.2 pontban feltüntetett Adatfeldolgozóktól eltekintve harmadik fél részére nem továbbítja sem az Európai Gazdasági Térségen belül, sem azon kívüli harmadik országokba.

10.3    A fentiektől függetlenül a Társaság Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A Társaság az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adatbiztonság és Adatvédelmi incidens

11.1    Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

11.2    Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság digitális menedzserének a feladata. A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság ügyvezetőjének és digitális menedzserének, ha adatvédelmi incidenst vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Az adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Az adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság digitális menedzsere az ügyvezető bevonásával haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítja az incidenst, és eldönti, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszerek, személyek, adatok behatárolására és elkülönítésére kerül sor, és Társaság digitális menedzsere gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni.  A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaságnak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket:

Az érintettet nem kell tájékoztatni, hanem nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, ha

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, az adatkezelés irányelvei

12.1    A Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

12.2    A Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

12.3    A Személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

12.4    A Személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

12.5    A Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

12.6    A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12.7    A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor kérheti a Társaság által kezelt bármely adatának módosítását, helyesbítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12.8    A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül írásban bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti adatának törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni, a Társaság nyilvántartásaiból törölni az érintett általa kezelt adatait, és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12.9    Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződéses kötelezettségből kell tárolni a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek.

12.10 A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12.11 A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12.12 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Szerződő hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

12.13 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Szerződőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.14 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Szerződő e-mail címének, telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve telefonszámról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Szerződőt terheli, aki az adatokat megadta.

12.15 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Szerződő, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

12.16 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

12.17 A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Szerződő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

12.18 Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Szerződő elérhető Személyes adatait.

12.19 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Szerződőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.20 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

A Szerződők igényérvényesítési lehetőségei

13.1    Az Általános Adatvédelmi Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján, a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó tevékenység tekintetében a Társaság adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

13.2    A Szerződő bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Társaságnak a jelen Tájékoztató 3. pontjában megjelölt kapcsolattartójánál. A kapcsolattartó a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon kivizsgálja a panaszt, majd szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről értesíti a panaszt tevő Szerződőt.

13.3    Amennyiben a Szerződő nem ért egyet a Társaság vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy Személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem érte, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax szám: +36 1 391 1410; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) fordulhat.

13.4    A Szerződő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Szerződőt tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2020. augusztus 7.